Resolució definitiva dels aprovats pel borsí d'operaris de brigada

El consell d’administració de l’empresa municipal Bellver SA, en sessió de data 16 de febrer de 2017 va acordar aprovar les bases per a la convocatòria d’una borsa de feina d'operaris de brigada com a personal laboral interí, mitjançant concurs-oposició als efectes de substituir les possibles baixes, vacances, permisos, llicències o qualsevol supòsit de nomenament com a funcionari interí, d’acord amb l’article 10 del Text refós de la Llei de l´estatut bàsic de l´empleat públic. Ara l'Ajuntament ja compta amb la resolució definitiva. Al document que s'adjunta podeu consultar la llista d’aprovats per la constitució d’una borsí d’interins d’operari de brigada de l’empresa municipal Bellver SA per concurs-oposició.