Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Beques transport escolar

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar concedeix, des de fa un grapat d’anys, beques per al transport escolar de batxiller i mòduls professionals i cicles formatius.

Estudies batxiller o mòduls professionals o cicles formatius? Saps que el bus et pot sortir de franc?

Perquè el bus escolar et surti de franc, hauràs de complir els requisits següents:

 • Estar empadronat i residir al terme de Sant Llorenç des Cardassar.
 • Tenir una edat compresa entre els 16 i els 22 anys, ambdós inclosos.
 • Estar matriculat i haver assistit regularment a les classes de Batxiller o mòduls professionals en el curs 2014 - 2015.
 • No haver utilitzat (per motius justificats) el transport que l’Ajuntament posa a disposició dels alumnes de Batxiller i Graus Formatius empadronats al municipi.
 • Estar al corrent, pares o tutors legals, de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i no trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.

Quina documentació he de presentar per poder disposar d’una beca de transport escolar?

 • Les persones interessades que compleixin els requisits per poder optar a la beca de transport escolar han de presentar la següent documentació:
 • Acreditació de la personalitat jurídica i dades personals de l’alumne (nom, CIF, adreça, telèfon) .
 • Declaració jurada o promesa del pare o tutor (que consta a l’annex 2 d’aquestes bases) d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i les altres obligacions tributàries i de la Seguretat Social que vinguin imposades per la normativa vigent i de no trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador.
 • Còpia de la matriculació al centre escolar i certificat acreditatiu d’haver assistit regularment a les classes de Batxiller o Graus Formatius en el curs 2014-2015.
 • Certificació bancària de les dades del compte corrent del pare o tutor on se sol·licita que s’efectuï l’ingrés de la subvenció que es pugui concedir.
 • I entregar la instància de beca de transport escolar emplenada (PDF per descarregar)

D’acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, si la sol·licitud de beca no compleix els requisits que s’indiquen o no s’hi inclou la documentació que pertoca, es requerirà a la mare o pare o tutor perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la mancança o aporti els documents preceptius.

Pensa que si no ho fas, es considerarà que desisteixes de la sol·licitud.

Quin temps tenc per presentar la sol·licitud per aconseguir una beca de transport escolar?

Les sol·licituds de beca es dirigiran al departament d’intervenció de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i s’han de presentar, juntament amb la documentació ques’hi ha d’adjuntar, al Registre General Municipal de l’Ajuntament o a les delegacions de Son Carrió i de sa Coma o a qualsevol dels llocs prevists a l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de juliol de 2014.

Les sol·licituds presentades posteriorment a aquesta data seran preses en consideració segons les disponibilitats pressupostàries existents.

Què cobraré de la beca de transport escolar?

L’import de les beques serà de 0,095 euros per Km i dia, a aquests efectes es considerarà el quilometratge existent entre el nucli de població de l’estudiant i el centre d’estudis, així mateix es considerarà un curs escolar de 175 dies lectius. La subvenció concedida no podrà excedir de 665,00 euros per alumne.

Com sabré què m’han concedit la beca?

Una vegada l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar hagi notificat la resolució on es fa constar que et concedeix la beca de transport escolar, si en el termini de quinze dies no et diuen res, s’entén que te l’han acceptada.


Nota important

Pensa que si t’han concedit una beca, els teus pares o tutors estan obligats a acreditar, abans de l’ordenació del pagament, que estan al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament.

Si vols més informació, llegeix detingudament les bases reguladores de les beques de transport escolar (adjuntar PDF)