Subvencions a esportistes

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar ha convocat la concessió de subvencions a esportistes individuals, independentment de si practiquen un esport col•lectiu o individual, i a entitats i clubs esportius per a l'any 2017

En total, l’administració local destinarà un màxim 10.000 euros a subvencions a esportistes individuals i 30.000 euros a clubs, associacions i entitats esportives.

L’Ajuntament subvencionarà roba esportiva específica necessària per al desenvolupament de l’esport; material esportiu fungible específic necessari per al desenvolupament de l’activitat esportiva; despeses federatives, derivades de la contractació d’assegurances o de gestories en temes fiscals o laborals; preus públics per d’utilització d’instal·lacions esportives públiques; serveis sanitaris i de recuperació o rehabilitació; despeses derivades de desplaçaments o viatges de l’esportista i altres despeses de serveis o de material fungible lligades o necessàries per al desenvolupament de a seva activitat ordinària. L’import de la despeses subvencionades no podrà ser superior al valor de mercat.

El termini per presentar les sol•licituds acabarà el dia 30 de novembre. El procediment per concedir la subvenció serà mitjançant concurrència competitiva de totes les sol·licituds que compleixin els requisits exigits.

Les bases de les convocatòries estan consensuades amb el Consell Municipal d’Esports, podeu consultar els documents adjunt on trobareu les bases i les instàncies que s’han d’emplenar.