Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Activitats sense obra

Dades d'interès

  • Telèfon: 971 83 83 93 Ext. 1025
  • Contacte

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar requereix la següent documentació per poder exercir les activitats que es detallen a continuació i que no requereixen de la realització d’obra.

Activitats permanents innòcues

Declaració responsable d’inici i exercici d’activitat instant la inscripció al registre autonòmic d’activitats.

Certificat tècnic de compliment de la normativa aplicable. 1 còpia paper i 1 digital.

Memòria tècnica succinta sobre l’activitat i les instal·lacions, amb plànols d’emplaçament i d’allò realment executat, ubicació de les instal·lacions tècniques i de maquinària. 1 còpia paper i 1 digital.

Fitxa resum activitat. 1 còpia paper i 1 digital.

NIF o CIF del titular.

Referència cadastral

Activitats permanents menors

Declaració responsable d’inici i exercici d’activitat instant la inscripció al registre autonòmic d’activitats.

Projecte d’activitat d’allò realment executat. 1 còpia paper i 1 digital.

Fitxa resum. 1 còpia paper i 1 digital.

Certificat tècnic director d’acord amb els models oficials. 1 còpia paper i 1 digital.

NIF o CIF del titular

Referència cadastral

Activitats permanents majors

Permís d’instal·lació:

Fitxa resum activitat. 2 còpies paper i 1 digital

Projecte tècnic. 2 còpies paper i 1 digital

Assumpció direcció tècnica. 2 còpies paper i 1 digital

Autoritzacions sectorials si pertoquen.

NIF o CIF del titular

Referència cadastral

Inici i exercici d’activitat:

Declaració responsable d’inici i exercici d’activitat instant la inscripció al registre autonòmic d’activitats.

Certificat del tècnic director d’acord amb el model oficial. 1 còpia paper i 1 digital.

Si hi ha variacions, memòria i plànols de la realitat. 1 còpia paper i 1 digital.

Infraestructures comunes

Permís d’instal·lació:

Fitxa resum activitat. 2 còpies paper i 1 digital.

Projecte tècnic. 2 còpies paper i 1 digital

Assumpció direcció tècnica. 2 còpies paper I 1 digital

Autoritzacions sectorials, si pertoquen

NIF o CIF del titular

Referència cadastral

Inici i exercici d’activitat:

Declaració responsable d’inici i exercici d’activitat instant la inscripció al registre autonòmic d’activitats.

Certificat del tècnic director d’acord amb el model oficial. 1 còpia paper i 1 digital.

Si hi ha variacions, memòria i plànols de la realitat. 1 còpia paper i 1 digital.

Canvi titular

Amb transmissor:

Comunicació signada pel nou titular i l’antic titular amb les dades de l’activitat

NIF o CIF del titular actual i del titular anterior

Referència cadastral

Còpia llicència d’obertura anterior o número d’expedient

Sense transmissor:

Declaració responsable d’inici i d’exercici de l’activitat.

Contracte d’arrendament o escriptura

Certificat tècnic subscrit per tècnic competent acreditant que mantenen les condicions del títol habilitant

Còpia llicència d’obertura anterior o número d’expedient

NIF o CIF del titular

Referència cadastral

Activitats no permanents majors

Sol·licitud formalitzada segons l’art. 66 de  Llei 39/2015 de 1 d'octubre.

Justificació de l’interès públic amb criteris econòmics i socials.

Petició o acreditació d’exempcions, si s’escau.

Informe o autorització de les diferents administracions concurrents, si s’escau.

Les dates d’inici i finalització, l’horari, l’emplaçament i l’aforament previst.

L’autorització d’ocupació o la petició d’ocupació en els termes reglamentats quan s’ubiqui en un domini públic.

Documentació tècnica amb plànols i memòria indicant quines autoritzacions sectorials i concurrents són necessàries. 1 còpia paper i 1 digital.

Indicació del nom i dades d’identificació de la persona responsable.

Actuacions, grups i artistes que intervenen, si escau.

Llicència o títol habilitant de l’activitat permanent.

NIF o CIF del titular

Referència cadastral

Activitats no permanents menors

Sol·licitud formalitzada segons l’art. 66 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre

Justificació de l’interès públic amb criteris econòmics i socials

Petició o acreditació d’exempcions, si s’escau

Informe o autorització de les diferents administracions concurrents, si s’escau.

Les dates d’inici i finalització, l’horari, l’emplaçament i l’aforament previst.

L’autorització d’ocupació o la petició d’ocupació en els termes reglamentats quan s’ubiqui en un domini públic.

Memòria descriptiva i plànols de situació i de detall de l’activitat, indicant quines autoritzacions sectorials i concurrents són necessàries. 1 còpia paper i 1 digital.

Indicació del nom i dades d’identificació de la persona responsable.

Actuacions, grups i artistes que intervenen, si escau

Llicència o títol habilitant de l’activitat permanent

NIF o CIF del titular

Referència cadastral

 

Activitats itinerants majors

Declaració responsable d'instal.lació, inici i exercici d'activitat en la qual declari els apartats de l'art. 56.1 Llei 7/2013

Resolució de la inscripció en el Registre Autonòmic d’Activitats Itinerants.

Plànol d’emplaçament de l’activitat itinerant a escala adequada.

Autorització de l’organisme competent quan s’ubiqui en el domini públic.

Certificat tècnic final de muntatge subscrit pel tècnic competent.

NIF o CIF del titular.

Referència cadastral

Activitats itinerants menors

Declaració responsable d’instal·lació, inici i exercici d’activitat en la qual declari els apartats de l’art. 56.1 Llei 7/2013

Resolució de la inscripció en el Registre Autonòmic d’Activitats Itinerants

Plànol d’emplaçament de l’activitat itinerant a escala adequada.

Autorització de l’organisme competent quan s’ubiqui en el domini públic

Certificat tècnic final de muntatge subscrit per tècnic competent, excepte si la resolució digui que no escau.

NIF o CIF del titular

Referència cadastral

Activitat secundària de música, entreteniment o oci a la terrassa, espai, recinte o similar a l’aire lliure: activitat innòcua (BOIB núm. 55 de 19/04/2012).

Certificat subscrit per tècnic competent. 1 còpia paper i 1 digital.

Estudi acústic. 1 còpia paper i 1 digital

Succinta memòria descriptiva de les característiques de l’activitat secundària. 1 còpia paper i 1 digital.

Plànol d’instal·lació del realment executat amb la ubicació de les fonts sonores.1 còpia paper i 1 digital

Acreditació de la llicència municipal d’obertura i funcionament de l’activitat principal o de la seva exempció.

NIF o CIF del titular.

Referència cadastral

Si voleu més informació podeu consultar la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears