Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Bases beques transport 2018

Aquesta ajuda, la podran demanar tots aquells joves d’entre 16 a 22 anys, empadronats al municipi i que estiguin cursant estudis de Batxillerat, cicles formatius o mòduls professionals a qualsevol centre de l’Illa. La quantia d’aquestes subvencions vendrà determinada per la distància entre el nucli de població de l’estudiant i el centre d’estudis de destí. Així, es pagarà el kilòmetre a 0,095 euros. L’Ajuntament ha establert un màxim de 665 euros per estudiant.

Les sol·licituds per adherir-se a aquestes ajudes es poden presentar fins al 29 de setembre. Per a poder inscriure’s s’haurà d’adjuntar una fotocòpia compulsada del DNI, el document acreditatiu del compte bancari on es vol rebre l'ajuda i una còpia de la matriculació al centre escolar i el certificat acreditatiu d’haver assistit regularment al curs anterior. Així mateix, també caldrà aportar un comprovant de què s’està al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament així com de no trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador.